POUČENIE PREVÁDZKOVATEĽA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V Súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a poučení subjektov údajov (ďalej iba „GDPR“) a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej iba „ZOOU“) si Vás týmto dovoľujeme informovať a poučiť o Vašich právach a našich povinnostiach tak, ako vyplývajú z GDPR a ZOOU.

 

 

PREVÁDZKOVATEĽ

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov ste udelili spoločnosti %COMPANY%,IČ %IDENTIFICATION_NUMBER%, so sídlom %ADDRESS%, (ďalej iba „Prevádzkovateľ“).

Osobné údaje budú spracúvané Prevádzkovateľom, osobné údaje však pre Prevádzkovateľa môže spracúvať aj poskytovateľ softwaru Darkmay s.r.o., se sídlem Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec, Česká republika, IČ: 27539423 prípadne ďalšie osoby, ktorých ingerencia vyplýva z charakteru poskytovaných služieb alebo plnenia zmluvných alebo právnych povinností.

Osobné údaje môžu byť taktiež odovzdané tretím osobám v súvislosti s plnením zmluvných podmienok, ako aj tých uložených príslušnými právnymi predpismi (orgány štátnej správy, zmluvní partneri, a pod.)

 

 

ROZSAH SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ, prípadne Sprostredkovateľ, budú spracúvať iba tie osobné údaje, s ktorých spracúvaním ste súhlasili a iba v rozsahu nevyhnutne nutnom pre účel, pre ktorý sú spracúvané. Spracúvať budeme tiež Vaše osobné údaje za účelom splnenia povinností, ktoré nám ukladá zákon a iné všeobecne záväzné právne predpisy (daňové predpisy, predpisy v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia apod.) Pre Vašu informáciu uvádzame jednotlivé kategórie osobných údajov:

 • identifikačné údaje slúžiace k Vašej jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii (meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt s Vami (kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a iné informácie)

 • popisné údaje (napr. bankové spojenie)

 • ďalšie údaje potrebné pre plnenie zmluvy

 • údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracúvané v rámci udeleného súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovanie fotografií, použitie osobných údajov za účelom personálnych riadení a iné)

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ bude spracúvať iba tie údaje, ktoré sú potrebné pre daný účel. V rámci našej činnosti budeme Vaše osobné údaje spracúvať pre tieto účely:

 • účely obsiahnuté vo výslovnom súhlase, ktorý ste nám poskytli (ponuka uzatvorenia zmluvy, plnenie povinností a výkon práv z uzatvorenej zmluvy, atd.)

 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo iných dotknutých osôb (napr. vymáhanie pohľadávok)

 • plnenie povinností vyplývajúcich pre Prevádzkovateľa zo všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí orgánov štátnej správy

 • výberové konania na voľné pracovné miesta

 • ochrana Vašich životne dôležitých záujmov

 

 

ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré spracúvame, sú získavané na základe:

 • Vami udeleného výslovného súhlasu a priamo od Vás (e-mailová korešpondencia, telefón, chat, webové stránky, kontaktné formuláre na webe, sociálne siete, vizitky a pod.)

 • verejne prístupné registre, zoznamy a evidencie (napr. Obchodný register, Živnostenský register, verejný telefónny zoznam a pod.

 • od tretej osoby, ktorej ste udelili súhlas s odovzdaním Vašich osobných údajov Prevádzkovateľovi

 

 

SUBJEKTY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvame iba údaje tých osôb, ktoré sú potrebné pre daný účel. V rámci našej činnosti tak spracúvame osobné údaje:

 • klientov

 • zamestnancov

 • zmluvných partnerov

 • tretích osôb ak je to nevyhnutne nutné (napr. Uchádzač o zamestnanie a pod.)

 

 

DOBA SPRACÚVANIA ÚDAJOV

Vaše údaje budeme spracúvať vždy iba dobu nevyhnutne potrebnú pre daný účel. Doba spracúvania je určená buď v rámci Vami poskytnutého súhlasu, v uzatvorenej zmluve, alebo je stanovená obecne záväzných právnym predpisom.

 

 

 

SPÔSOB SPRACÚVANIA A OCHRANY

 

Spracúvanie prebieha spravidla v sídle Prevádzkovateľa, prípadne Sprostredkovateľa, poverenými zamestnancami Prevádzkovateľa, resp. Sprostredkovateľa. Ku spracúvaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, prípadne aj manuálnym spôsobom v prípade osobných údajov v listinnej podobe za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracúvanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Prevádzkovateľ technicko-organizačné opatrenia k zaisteniu ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracúvaniu ako aj k inému zneužitiu. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú Vaše právo na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

 

PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

ZOOU a GDPR Vám, ako subjektu údajov, zakladajú široké oprávnenia. K najdôležitejším z nich patrí právo na prístup k údajom zahŕňajúce právo na informácie týkajúce sa:

- rozsahu a účelu spracúvania

- doby spracúvania

- zdroja osobných údajov

- príjemcu alebo kategórie príjemcov, ktorých osobné údaje boli alebo budú sprístupnené

- profilovanie osobných údajov

Ak sa budete domnievať, že Prevádzkovateľ alebo Sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môžete požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie alebo odstránenie závadného stavu (napr. blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov).

 

V prípade, že by sme na Vašu žiadosť nereflektovali, máte možnosť obrátiť sa so svojím problémom na dozorný úrad, ktorým je podľa ZOOU Úrad na ochranu osobných údajov, prípadne sa naň môžete obrátiť priamo.